અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Gyan Guru Online Quiz Competition by the government of Gujarat

Gujarat Gyan Guru Online Quiz 2022

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 ઓનલાઈન એપ્લિકેશન: Gujarat Gyan Guru Online Quiz Competition by the government of Gujarat www.g3q.co.in, Check Our Website to Know Upcoming New Jobs, Technology Tips, Helth Tips and General Info Updates, remain with us avakarnews Please share with your companions this Post,Keep visiting for more jobs and study material updates.Gujarat Gyan Guru Quiz has been organized in such a way that more than 3 lakh students can participate in this quiz. In the first phase, the online quiz will be held at the taluka-municipality / ward level, in the second phase at the district-municipal level, and in the third and final phase, offline quiz will be held at the state level.ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022:

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022: દર અઠવાડિયે તાલુકા અને વોર્ડ કક્ષાના શાળા અને કોલેજ/યુનિવર્સીટી વિભાગને પ્રતિ સ્પર્ધક દીઠ ક્વિઝનો સમયગાળો 20 મિનીટનો અને ક્વીઝમાં 20 ક્વિઝ રહેશે. દરરોજ 250 ક્વિઝની ડિઝીટલ પુસ્તિકા સ્પર્ધકોને માર્ગદર્શિકા તરીકે ઓનલાઈન પ્રાપ્ત થશે. તે ઉપરાંત દર અઠવાડિયે તાલુકા અને વોર્ડ કક્ષાના, શાળા અને કોલેજ/યુનિવર્સીટી વિભાગનાં દસ-દસ વિજેતાઓ જાહેર કરવામાં આવશે.

ક્વિઝ માં ભાગ લેવા 7 જુલાઈ 2022 થી રજીસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. 👍ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 ઓફિશ્યલ પરિપત્ર Download link HERE

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 Online રજીસ્ટ્રેશન link CLICK HERE

Gujarat Quiz – Online Registration link for mobile

Today’s Quiz with English Grammar MCQs including Preposition Exercise, Tenses Exercises, Punctuation Exercises, Tenses Practice, Conjunction Exercise & Noun Exercise. 

Math Quizzes Online with Questions & Answers like Factorization Questions, Geometry Questions, Percentage Questions, BODMAS Rule Questions, Fraction Questions, Ratio & Proportion Questions & Geometry Questions. Enjoy Maths Practice & Quick Revision with Maths MCQ Questions & Video Quizzes Math like Logic Games, Arithmetic Progression Questions, Questions on Probability Science Objective Questions & Science MCQ Quizz Questions like Physics Quiz & Biology MCQ Quiz Study GK with GK Quiz & IQ Test to prepare GK for Competitive Exams. Class 9 & 10 English Grammar Practice with English Grammar MCQs like Conjunction Exercise, Punctuation Exercises, Preposition Test Quick Math Quizzes with Fun Maths Questions like Integers Quiz, BODMAS Questions, Percentage Questions, Trigonometry Questions Percentage Questions, LCM Questions & Questions on Probability Science Quiz for with Science Lessons for Kids & Adults & Biology MCQ Quiz Quiz Time with GK Questions for all ages to improve GK & Current Affairs & GK of India Logical Reasoning, Brain games, Brain Teasers & Brain Exercise.

>> Spoken English quiz application is very useful to test your English communication skills. This simple application has spoken English exercises which are carefully selected as per common mistakes we make while speaking in English.

>> This Spoken English quiz not only helps to identify the mistakes but also it helps to improve confidence over the English language.

>> Spoken English skills are very important and necessary in this competitive world. English communication skills can be extremely useful if you are looking for new job opportunities, want to expand your business, know the culture of other people in the world. There are more than 400 million native English speakers in the world which make the English language as one of the important languages in the world. Spoken English Quiz application help you to test your skills, identify the problem areas and gain confidence in English Communication.

Rayvila Quiz Maker is a platform where you can create, share, and analyze exams with our Quiz Maker without hassle-free.

Rayvila Quiz Maker easy to use and fully customizable.

— Create Quiz

— Add Questions

— Edit Questions

— Delete Questions

— Review Answer Sheet

— Set Timer

— Add Students

— Manage Students

— Export & Import System

— Collects data remotely

There are two panels in Rayvila Quiz Maker. One is an Admin Panel and the other is Student Panel. Admin can manage the test and students list where students can take tests and view results.

It’s easy to use.

ગુજરાત જ્ઞાન ગુરુ ક્વિઝ 2022 Online રજીસ્ટ્રેશન CLICK HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!